Nghi Thức Cầu An Đầu Năm

Nghi Thức

CẦU AN ĐẦU NĂM 

Chùa Pháp Quang, Queensland

Ấn hành Tết Bính Thân 2016

Phật Lịch 2560 – Việt Lịch 4895

Nghi Thức Cầu An Đầu NămNghi Thức Cầu An Đầu Năm

 

NIỆM HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chúng sinh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ đề vững chắc Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ Giác.

  

 

KỲ NGUYỆN

Tư thời đệ tử chúng đẳng, nhất tâm quy hướng Phật tiền, chân thành thiết lễ Cúng Hội Cầu An Đầu Năm, phủ phục thành tâm đảnh lễ cúng dường Thập phương Chư Phật, vô lượng Bồ Tát Thánh Hiền, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Tôn Thần, Già Lam Thánh Chúng, thùy từ lân mẫn, chứng tỏ gia hộ : Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền, thiền môn nghiêm tịnh, hải Chúng an hòa, bách gia hộ Đạo, trăm họ quy y, phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện viên dung.

Ngưỡng nguyện, thượng chúc: Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, Quốc thái Dân an.

Phổ nguyện:

Chư Thiện nam Tín nữ Phật tử, bá gia bá tánh, thân tâm thường lạc, tứ đại điều hòa, mái ấm gia đình hưng thạnh, bửu quyến đoàn viên, sao xấu sao khắc tiêu trừ, đại hạn tiểu hạn diệt vong, Bồ Đề tâm tăng trưởng, Đạo nghiệp viên thành. Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sinh, tình dữ vô tình, giai cộng thành Phật Đạo.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loài Quy y tròn một niệm Dứt sạch nghiệp ba kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận. Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không hề nghĩ bàn Lưới đế châu ví Đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. ( 1 lạy ) Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa nhóm Chiên đàn Khắp xông pháp giới muôn ngàn cõi xa Lòng con kính ngưỡng thiết tha Ngưỡng mong Chư Phật thương mà chứng tỏ.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại  Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ, thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra, đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô rô hô rô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha, Ta bà ma ha, a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bàn ra da dạ ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

 

NIỆM DANH HIỆU PHẬT

Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm Đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo ( 3 lần ) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần ) Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần ) Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ( 3 lần )

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ( 3 lần ) Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ( 3 lần ) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần ) Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát ( 3 lần ) Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát ( 3 lần ) Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

Sám Hối Cầu An Đầu Năm

Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người Đi đâu cũng thấy vui vẻ Đến đâu cũng thấy nụ cười hỷ hoan Hòa trong năm mới điểm son Hoa khoe sắc thắm lá non đơm chồi Làm lành phước đức lên ngôi Lánh dữ nghiệp ác xa rời trần lao Tu tập hướng thượng vươn cao Sống đời phụng sự biết bao thảnh thơi Nguyện cầu năm mới bình an Mười phương Chư Phật ban ân độ trì Nhiệm mầu giáo pháp từ bi Đạo Vàng tỏa rạng đường đi nẻo về Khơi nguồn mạng mạch Tào Khê Chảy vào nhân thế đề huề muôn nơi Dong thuyền Bát Nhã ra khơi Cứu nhân độ thế chơi vơi đọa đày Biết cầm đuốc tuệ trên tay Soi đường chỉ lối đêm ngày mà đi Đèn tâm tuyệt diệu vô nghì Đâu còn lặn hụp sầu bi khổ nàn Tâm an quốc tế được an Tâm bình nhân thế reo vang Đạo Mầu Xiển dương Pháp Phật thẩm sâu Rộng ra bốn biển năm châu hành trì Thấm nhuần đạo lý huyền vi Mang tâm nguyện lực từ bi cứu đời Trần sa phiền trược buông trôi Khổ đau hệ lụy hết rồi than vãn Người người thân thiện bình an Nhà nhà vui sống nhẹ nhàng thảnh thơi Trẻ em khôn lớn đi dạo Người già bớt khổ tuổi đời thêm cao Không còn ưu não trăng sao Năm xấu tháng hạn đi vào chỗ không Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông Mùa nào cũng tốt đẹp trong bốn mùa Ưu Đàm bát ngát thơm hoa Tặng cho pháp giới Bửu Tòa Diệu Liên Hồi hướng khắp chốn mọi miền Tân Xuân Vạn Hạnh an nhiên thời thời Cam lồ thắm gội nơi nơi Đạo Thiêng vĩnh trụ muôn đời Lạc Bang.

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận ; vô khổ, tập, diệt, đạo ; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại ; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết :

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (3 lần) 

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá, ta nẵng nẫm, đát điệt tha, án khư khư, khư hê khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị, sắt trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất dị duệ, ta phạ ha. ( 3 lần )

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần)

 

HỒI HƯỚNG

Cúng Hội Cầu An công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước giai hồi hướng Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sinh Tốc vãng vô lượng quang Phật sát Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ Thế thế thường hành Bồ Tát đạo Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung Cửu phẩm Liên hoa vi Phụ Mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sinh Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhứt thiết Ngã đẳng dữ chúng sinh Giai cộng thành Phật Đạo.

PHỤC NGUYỆN

Đầu năm mới đến, nghinh tiếp Tân Xuân, đệ tử chúng con một dạ chí thành, thiết lễ Cúng Hội Cầu An Năm Mới. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát Thánh Hiền, dẫn chứng độ trì : Cửa thiền thường nghiêm tịnh, tứ Chúng mãi thuận hòa, Phật huệ chiếu sáng ngời, mưa Pháp nhuần thắm gội, Phật tử lòng tin sâu, ruộng phước càng tăng trưởng. Chúng sinh sống an nhàn, vui hưởng cảnh thái bình, phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm, kiết tường suôn sẻ. Phổ nguyện : mái ấm gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh thản, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

 

 

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng. ( 1 lạy )

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. ( 1 lạy )

Alternate Text Gọi ngay