Mẫu báo cáo đồ án môn học bộ môn điện tử ver1 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH

Mục Lục

Mẫu báo cáo đồ án môn học bộ môn điện tử ver1 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH

Đồ án môn học bộ môn điện tử là một phần quan trọng của chương trình học của ngành điện tử hoặc điện tử viễn thông tại các trường đại học hoặc cao đẳng. Đây là một dự án thực hành hoặc nghiên cứu mà sinh viên phải hoàn thành để chứng minh kiến thức và kỹ năng mà họ đã học trong suốt khoảng thời gian học môn đó.

Một số đặc điểm chung của đồ án môn học bộ môn điện tử bao gồm:

 1. Chủ đề đa dạng: Đồ án có thể bao gồm nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến điện tử, từ thiết kế mạch điện tử, lập trình vi điều khiển, truyền thông điện tử, đến nghiên cứu và phân tích hệ thống điện tử phức tạp.
 2. Nhiệm vụ cụ thể: Đồ án thường đặt ra nhiệm vụ cụ thể mà sinh viên phải thực hiện, ví dụ như thiết kế một mạch điện tử, xây dựng một hệ thống truyền thông, hoặc nghiên cứu một vấn đề liên quan đến điện tử.
 3. Thời gian và công sức: Sinh viên cần dành một khoảng thời gian đáng kể để nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, và kiểm tra dự án của họ. Điều này đòi hỏi kiên nhẫn và sự cống hiến.
 4. Báo cáo và thuyết trình: Sau khi hoàn thành dự án, sinh viên thường phải viết báo cáo và thuyết trình trình bày kết quả của họ trước giảng viên hoặc một hội đồng đánh giá.
 5. Đánh giá: Đồ án sẽ được đánh giá bởi giảng viên hoặc một hội đồng đánh giá dựa trên các tiêu chí như tính đầy đủ, khả năng thực hiện, kiến thức, và khả năng trình bày.

Đồ án môn học bộ môn điện tử thường là cơ hội tốt để sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và phát triển kỹ năng kỹ thuật và nghiên cứu. Nó cũng có thể là bước đầu tiên trong việc chuẩn bị cho sự nghiệp sau này trong lĩnh vực điện tử hoặc điện tử viễn thông.

Mẫu báo cáo đồ án môn học bộ môn điện tử ver1 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH

Mẫu báo cáo đồ án môn học bộ môn điện tử ver1 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

————— o0o —————

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

TIÊU ĐỀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

GVHD:

SVTH:

MSSV:

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 20

Lời cảm ơn GVHD :

LỜI CẢM ƠN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm.

Sinh viên

i

MỤC LỤC

  1. GIỚI THIỆU………………………………………………………………………………………………………………….
   • 1 Tổng quan……………………………………………………………………………………………………………….
   • 1 Nhiệm vụ đề tài……………………………………………………………………………………………………….
   • 1 Phân chia công việc trong nhóm…………………………………………………………………………………
  1. LÝ THUYẾT………………………………………………………………………………………………………………….
  1. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG………………………………………………………………………
  1. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM (NẾU CÓ)………………………………………………………..
  1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN………………………………………………………………………………………………….
  1. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN…………………………………………………………………………..
   • 6 Kết luận………………………………………………………………………………………………………………….
   • 6 Hướng phát triển………………………………………………………………………………………………………
  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………………………..
  1. PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………………………………

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

Hình 5-1 Kết quả xây đắp ……………………………………………………………………………………………………….Hình 5-2 Kết quả mô phỏng …………………………………………………………………………………………………….iv

1. GIỚI THIỆU………………………………………………………………………………………………………………….

1 Tổng quan……………………………………………………………………………………………………………….

Mô tả tổng quan về nghành nghề dịch vụ tương quan đến đề tài và những tiềm năng cần nghiên cứu và điều tra. Từ đó ra mắt trách nhiệm cần đặt ra cho đề tài .

1 Nhiệm vụ đề tài……………………………………………………………………………………………………….

Mô tả những trách nhiệm của đề tài gồm có nhu yếu, tác dụng cần đạt và số lượng giới hạn đề tài. Trong từng nội dung sinh viên cũng cần trình diễn thêm cách tiếp cận cũng như sáng tạo độc đáo thực thi .( Ví dụ ) Nội dung 1 : Tìm hiểu nguyên tắc, triết lý về … Nội dung 2 : Tìm hiểu về cảm ứng, vi giải quyết và xử lý, bo mạch tăng trưởng, … Nội dung 3 : Thiết kế bộ điều khiển và tinh chỉnh … sử dụng giải thuật …

1 Phân chia công việc trong nhóm…………………………………………………………………………………

( Nếu đề tài chỉ có 1 sinh viên làm thì không cần làm phần này ) Sinh viên diễn đạt phương pháp phân loại việc làm đồ án trong nhóm, cụ thể việc làm cho mỗi sinh viên, thời hạn, và lao lý riêng trong nhóm đồ án, thời hạn họp nhóm .

2. LÝ THUYẾT………………………………………………………………………………………………………………….

( Tùy theo nội dung điều tra và nghiên cứu mà sinh viên chọn tiêu đề cho tương thích )Đối với nội dung khám phá triết lý, sinh viên cần trình diễn :

 Ngắn gọn và liên quan trực tiếp đến đề tài
 Mỗi chương liên quan đến một vấn đề
 Nếu có sử dụng tài liệu tham khảo, sinh viên cần trích dẫn rõ ràng.
 Với phần lý thuyết không quan trọng, sinh viên có thể đưa vào mục tài liệu tham
khảo.

1

3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG………………………………………………………………………

Yêu cầu thiết kế
o Liệt kê các yêu cầu đặt ra
o Ghi cụ thể (có tính định lượng) các yêu cầu, chi tiết kỹ thuật rõ ràng.
Phân tích thiết kế
o Phân tích rõ cách thức dẫn đến phương pháp thiết kế từ yêu cầu đã đặt ra
o Nêu rõ ưu điểm và khuyết điểm của từng phương pháp, từ đó lựa chọn phương
pháp phù hợp
o Ghi chú: cần phân tích ít nhất 2 phương pháp, rồi chọn giải pháp tối ưu
 Vẽ sơ đồ khối tổng quát và giải thích (nếu mạch đơn giản thì lược bỏ phần này)
o Phải giải thích rõ nhiệm vụ, chức năng từng khối
 Vẽ sơ đồ khối chi tiết và giải thích
o Phải giải thích rõ nhiệm vụ, chức năng từng khối
 Tính toán và vẽ sơ đồ mạch chi tiết
o Thiết kế, vẽ sơ đồ mạch chi tiết và tính toán từng khối đã nêu trong phần trên

4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM (NẾU CÓ)………………………………………………………..

 Yêu cầu đặt ra cho phần mềm
o Liệt kê các yêu cầu đặt ra
o Ghi cụ thể (có tính định lượng) các yêu cầu, chi tiết kỹ thuật.
Phân tích
o Phân tích các yêu cầu để đưa ra phương pháp thực hiện chương trình
 Vẽ lưu đồ giải thuật tổng quát và giải thích (nếu giải thuật đơn giản thì lược bỏ phần
này)
o Phải giải thích rõ nhiệm vụ, chức năng từng phần
 Vẽ lưu đồ giải thuật chi tiết và giải thích
o Phải giải thích rõ nhiệm vụ, chức năng từng phần

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN………………………………………………………………………………………………….

Trong phần này, sinh viên miêu tả :2Hình 5-2 Kết quả mô phỏngVí dụ về Bảng số liệuBảng 1 Thông số mạng lưới hệ thống Thông số 1 Thông số 2 Thông số 3 Thông số 4

Đánh giá về kết quả làm việc nhóm (Nếu chỉ có 1 sinh viên làm đề tài thì không
trình bày phần này)
Sinh viên trình bày kết quả công việc của từng thành viên, các ý kiến trong khi thiết kế,
thời hạn hoàn thành thiết kế của các thành viên. Mục tiêu chung của đề tài có đạt được
không? Có thành viên nào không tích cực?

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6 Kết luận

Sinh viên tóm tắt những điều rút ra được từ kết quả đề tài, những kinh nghiệm có
được sau khi thực hiện đề tài. Ưu và khuyết điểm của kết quả nghiên cứu đề tài cũng được
trình bày trong mục này. Sinh viên cần so sánh với mục tiêu đặt ra trong chương 1.

6 Hướng phát triển

Sinh viên trình diễn hướng tăng trưởng và năng lực ứng dụng của đề tài

4

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………………………..

Trong mục này, sinh viên liệt kê những tài liệu đã tìm hiểu thêm khi thực thi đề tài luận văn. Những nội dung trình diễn ở mục trên có tìm hiểu thêm tài liệu thì sinh viên cần ghi chú bằng chỉ số ( ví dụ [ 1 ], [ 2 ] ). Chỉ số này cần tương ứng hạng mục tài liệu tìm hiểu thêm. Sinh viên xem thêm hướng dẫn cách viết trích dẫn kiểu IEEE .

Ví dụ:

[ 1 ] Tống Văn On, “ Thiết kế mạch số với VHDL và Verilog ”, Nhà xuất bản Lao động Xã Hội, 2007. [ 2 ] Altera Corp., “ SDRAM Controller for Altera’s DE2 / DE1 boards ”, altera

8. PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………………………………

Trong phần này, sinh viên hoàn toàn có thể trình diễn : Những tác dụng nghiên cứu và điều tra bổ trợ mà trong phần Kết quả luận văn chưa trình diễn hết.  Phần mã nguồn chương trình, sinh viên cũng hoàn toàn có thể trình diễn trong mục này. Để ngắn gọn, sinh viên chỉ đưa những mã nguồn chính vào phần Phụ lục.  Sơ đồ toàn mạch cụ thể

5
Alternate Text Gọi ngay