Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Ý nghĩa và Nguyên tắc lập

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Ý nghĩa và Nguyên tắc lậpBáo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Ý nghĩa và Nguyên tắc lập

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Ý nghĩa và Nguyên tắc lập


(5/5) – 66 bình chọn.


01/11/2021


3717

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một phần trong Bộ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đóng một vai trò rất quan trọng giúp cho các Nhà đầu tư, Chủ sở hữu và Người sử dụng thông tin của doanh nghiệp có thể nắm được thông tin, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho việc ra quyết định chính xác nhất.

Qua bài viết này, Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Ý nghĩa của Báo cáo kết quả kinh doanh? Có những loại nào? Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm những gì?

I. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một Báo cáo tài chính được lập định kỳ nhằm mục đích tổng hợp số liệu kế toán, phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu về Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn được gọi là Báo cáo lãi lỗ

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

II. Có những loại Báo cáo kết quả kinh doanh nào?

Báo cáo kết quả kinh doanh năm ( Mẫu số B 01 – Doanh Nghiệp )
Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ dạng không thiếu ( Mẫu số B 02 a – DN )
Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ ( Mẫu số B 02 b – DN )

Hiện nay, trong Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

Các Báo cáo kinh tế tài chính này cần được đọc đồng thời với nhau để hoàn toàn có thể nắm được nhiều thông tin nhất về tình hình kinh tế tài chính, tình hình hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó, Người sử dụng thông tin hoàn toàn có thể đưa ra quyết định hành động đúng chuẩn nhất .

III. Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm gì?

Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm: Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận.

Trong đó :

Doanh thu là các khoản tiền thu được từ việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ

Chi phí là các khoản tiền chi ra để phục vụ cho việc mua hàng hóa dịch vụ, và cho khâu quản lý, tiêu thụ hàng hóa dịch vụ đó, và khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước.

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi lấy doanh thu trừ đi chi phí.

IV. Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp cho người đọc thông tin tài chính nắm được tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong năm của doanh nghiệp là bao nhiêu, đồng thời so sánh được với số liệu cùng kỳ năm trước, từ đó nắm được Doanh nghiệp đang gia tăng được doanh thu hay không?

Tương tự, Người đọc thông tin kinh tế tài chính cũng sẽ chớp lấy được những ngân sách của doanh nghiệp trong kỳ là bao nhiêu như : Giá vốn hàng bán, giá thành kinh tế tài chính, giá thành bán hàng, Ngân sách chi tiêu quản trị doanh nghiệp là bao nhiêu, dịch chuyển so với cùng kỳ có tương thích với mức tăng / giảm của lệch giá hay không ?

Bên cạnh việc xem xét đến kết quả kinh doanh của hoạt động chính, người đọc thông tin tài chính cũng cần nắm được Thu nhập khác, Chi phí khác của doanh nghiệp có chiếm tỷ trọng lớn trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay không? Từ đó sẽ nhận định được Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đến từ hoạt động cốt lõi hay từ hoạt động khác. Nếu Lợi nhuận đến chủ yếu từ hoạt động chính (hoạt động cốt lõi), đây là một điều tốt, vì hiện nay, các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ đều chỉ tập trung vào một sản phẩm chính, một sản phẩm thế mạnh từ đó dễ dàng trong việc xây dựng thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường.

V. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

1. Việc lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan. Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức).

3. Các khoản mục lệch giá, thu nhập, ngân sách phải được trình diễn theo nguyên tắc tương thích và bảo vệ nguyên tắc thận trọng. Báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh những khoản mục lệch giá, thu nhập, ngân sách và luồng tiền của kỳ báo cáo. Các khoản lệch giá, thu nhập, ngân sách của những kỳ trước có sai sót làm ảnh hưởng tác động đến kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền phải được kiểm soát và điều chỉnh hồi tố, không kiểm soát và điều chỉnh vào kỳ báo cáo .

4. Khi lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, các khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ được coi là chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải được loại trừ.

VI. Yêu cầu so với thông tin trình diễn trong Báo cáo kết quả kinh doanh

1. Thông tin trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh trung thực, hợp lý kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 tính chất là đầy đủ, khách quan, không có sai sót.

– Thông tin được coi là đầy đủ khi bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để giúp người sử dụng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hiểu được bản chất, hình thức và rủi ro của các giao dịch và sự kiện. Đối với một số khoản mục, việc trình bày đầy đủ còn phải mô tả thêm các thông tin về chất lượng, các yếu tố và tình huống có thể ảnh hưởng tới chất lượng và bản chất của khoản mục.

– Trình bày khách quan là không thiên vị khi lựa chọn hoặc miêu tả những thông tin kinh tế tài chính. Trình bày khách quan phải bảo vệ tính trung lập, không chú trọng, nhấn mạnh vấn đề hoặc giảm nhẹ cũng như có những thao tác khác làm biến hóa mức độ tác động ảnh hưởng của thông tin kinh tế tài chính là có lợi hoặc không có lợi cho người sử dụng Báo cáo kinh tế tài chính .
– Không sai sót có nghĩa là không có sự bỏ sót trong việc diễn đạt hiện tượng kỳ lạ và không có sai sót trong quy trình phân phối những thông tin báo cáo được lựa chọn và vận dụng. Không sai sót không có nghĩa là trọn vẹn đúng chuẩn trong tổng thể những góc nhìn, ví dụ, việc ước tính những loại giá thành và giá trị không quan sát được khó xác lập là đúng chuẩn hay không đúng mực. Việc trình diễn một ước tính được coi là trung thực nếu giá trị ước tính được diễn đạt rõ ràng, thực chất và những hạn chế của quy trình ước tính được lý giải và không có sai sót trong việc lựa chọn số liệu tương thích trong quy trình ước tính .

2. Thông tin tài chính phải thích hợp để giúp người sử dụng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự đoán, phân tích và đưa ra các quyết định kinh tế.

3. Thông tin tài chính phải được trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. Thông tin đư­ợc coi là trọng yếu trong trư­ờng hợp nếu thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác có thể làm ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng thông tin tài chính của đơn vị báo cáo. Tính trọng yếu dựa vào bản chất và độ lớn, hoặc cả hai, của các khoản mục có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính của một đơn vị cụ thể.

4. Thông tin phải đảm bảo có thể kiểm chứng, kịp thời và dễ hiểu.

5. Thông tin tài chính phải được trình bày nhất quán và có thể so sánh giữa các kỳ kế toán; So sánh được giữa các doanh nghiệp với nhau.

Qua đây, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc Bảng cân đối kế toán là gì? Có những loại Bảng cân đối kế toán nào? Bảng cân đối kế toán bao gồm những gì? Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán

Alternate Text Gọi ngay